2015
25
Ožu

Naučite š tedjeti

Objavljeno u Rubrika Dobar san u Ožujak, 2015. od redakcije Marion

Kako najbolje voditi osobne financije u 5 jedostavnih koraka!

Kako najbolje voditi osobne financije u 5 jedostavnih koraka!

Š tedjeti novac jedan je od zadataka koji je lakš e izreći nego napraviti. Svi znamo da se radi o korisnoj praksi, ali većina nas ima poteš koća u njenoj realizaciji.
Najteže je započeti.
U nastavku ćemo navesti jednostavne načine za postavljanje realnih ciljeva, držanje potroš nje pod kontrolom i dobivanje maksimalne dugoročne koristi za naš e financije.

1. Bilježite troš kove
Annota le tue spese Prvi korak za upravljanje troš kovima je spoznaja o tome koliko troš imo. Započnite odmah. Od sljedećeg prvog dana u mjesecu, kroz 30 dana, svaki dan bilježite sve troš kove. To znači svaku kavu, svaku kartu za prijevoz, svaki obrok. Stvorite naviku uzimanja svakog računa (pogotovo one koje se odnose na velike kupovine). Možete nositi sa sobom rokovnik ili "skinuti" aplikaciju na vaš pameti telefon koja će vam pomoći pratiti svaki troš ak (ima pregrš t besplatnih aplikacija). Jednom kad budete "skupili" sve troš kove, iscrtajte tablicu i organizirajte brojeve po kategoriji (npr. kredit, namirnice, restorani, slobodno vrijeme, itd.), kako biste dobili ukupan iznos potroš en za svaku stavku. Možete se iznenaditi koliko novaca troš ite na nebitne stvari.

2. Postavite si budžet Sad kad imamo jasnu predodžbu koliko troš imo u razdoblju od jednog mjeseca, možemo razviti plan troš kova, posta-viti si budžet i osigurati si svotu novca kojeg ćemo staviti sa strane za hitne slučajeve.
Uspostaviti ograničenja potroš nje znači tražiti načine kako potroš iti manje. Zapamtite, male uš tede mogu napuniti budžet. Na primjer, možete kupovati namirnice u povoljnijim trgovinama, kupovati trgovačke marke, koristiti javni prijevoz i smanjiti troš kove u kuhinji.

3. Napravite plan š tednje Uzimajući u obzir mjesečne troš kove (rashode) i zaradu (prihode), pokuš ajte izdvojiti 10-15% od vaš ih prihoda i sta-viti ih u kategoriju “š tednja”. Ako troš kovi ne dopuš taju da slijedite taj cilj, onda je možda doš lo vrijeme da srežete nepotrebne troš kove (npr. Izlasci, restorani, cigarete, itd.). Kad primimo plaću, možemo pasti u iskuš enje impulzivnih kupovina. Kako bismo to izbjegli, savjetuje se da prebacimo odmah 10% od ukupnog iznosa na drugi bankovni račun. Takva praksa može pomoći da izbjegnemo nepotrebne troš kove i da kroz godine skupimo lijepu svotu novaca.


Pianifica i risparmi

4. Utvrdite razumne ciljeve i definirajte prioritete Ako imate u glavi jasan cilj kojeg želite postići, bit će vam lakš a operacija “š tednja”. Postavljanje ciljeva i određivanje vremenskog roka unutar kojeg to želimo postići, može biti velika motivacija.
Kratkoročni ciljevi mogu biti:
• š tednja za godiš nji odmor ili za kupovinu novog automobila
• Imati novac sa strane kako biste zamijenili dotrajale kućanske aparate
• Za sezonski shopping
• Za plaćanje kredita ili poreza
Dugoročni ciljevi mogu uključivati:
• š tednja novaca za obrazovanje vaš e djece
• š tednja novca za kupovinu stana ili kuće.
Datti delle priorità Podsjećamo da se trebaju definirati koji su ciljevi važniji od drugih. Svaki od nas ima svoj stil života, š to znači da će nam i prioriteti biti različiti. Dio tog procesa sastoji se od odluke koliko vremena smo spremni čekati i koju svotu ćemo dodijeliti u š tedni fond kako bismo postigli svoj cilj. Definiranje prioriteta znači donositi odluke. Na primjer, ako se usredotočimo na š tednju za kupnju najnovijeg automobila, svi ostali ciljevi padaju u drugi plan. Jesmo li sigurni da smo dobro odlučili?

5. Gledajte svoju š tednju kako raste Kontrolirajte vaš napredak svaki mjesec. To će vam pomoći da se strogo držite za vaš plan uš tede te da utvrdite i ri-ješ ite eventulane kritične situacije.
Slijedite ove jednostavne korake i možda će vas osjećaj sigurnosti, kojeg ćete doživjeti kad se budete mogli osloniti na uš teđeni novac kad “zaš kripi”, potaknuti da još viš e š tedite te si na takav način omogućite dostizanje drugih ciljeva u bržem roku!